Ի գիտություն ՀՀ ոչ պետական բուհերի նախորդ տարիների շրջանավարտների
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԴԻՊԼՈՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Տես ավելին
Ուսուցում >> Ուսումնական ծրագրեր

 

Կլինիկական հոգեբանություն
Կլինիկական հոգեբանությունը մի բնագավառ է, որն ուսումնասիրում է հիվանդների ախտորոշման, բուժման, հիգիենայի, կանխարգելման փորձաքննության և վերականգնման հոգեբանական խնդիրները:
Կլինիկական հոգեբանության մասնագետը զբաղվում է հիվանդությունների ծագման, ընթացքի, մարդու հոգեկանի վրա այս կամ այն հիվանդության ազդեցության, հիվանդի և շրջապատի փոխհարաբերությունների, բուժական միջավայրի կազմակերպման հոգեբանական ասպեկտներով:
Կլինիկական հոգեբանը աշխատում են հիվանդանոցներում, պոլիկնինկաներում, հոգեբանական-վերականգնողական կենտրոններում, ամենուրեք, ուր զբաղվում են մարդկանց ֆիզիկական և հոգեկան առողջության պահպանմամբ:
 

Կառավարման հոգեբանություն և մենեջմենթ
Կառավարման հոգեբանությունը տնտեսության, գիտության, կրթության համակարգում կառավարման գործունեության հոգեբանական օրինաչափություններն ուսումնասիրող բնագավառ է, որի հիմնական խնդիրն աշխատանքի արդյունավետության և որակի նպատակով հոգեբնական պայմանների և առանձնահատկությունների բացահայտումն ու վերլուծությունն է: Կառավարման հոգեբանության մասնագետների հիմնական խնդիրը հասարակական տարբեր խմբերի, կազմակերպությունների կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունավետ, հոգեբանորեն հիմնավորված կազմակերպումն ու կառավարման ողջ համակարգում կոնկրետ սոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունների կատարումն է, կառավարման համակարգում կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքի ակտիվության բարձրացումը:
Կառավարման հոգեբանության մասնագետները խորհրդատվական և փորձագիտական աշխատանք են կատարում պետական և մասնավոր տարբեր հիմնարկներում, ձեռնարկություններում և կազմակերպություններում:
 

Նախադպրոցական և դպրոցական հոգեբանություն
Նախադպրոցական և դպրոցական հոգեբանությունը հոգեբանության մի բնագավառ է, որի հիմնական խնդիրն է, նոր սերնդի ուսուցման և դաստիարակության համար այն պայմանների ապահովումը, որոնք նպաստում են յուրաքանչյուր երեխայի անձի զարգացմանը և ձևավորմանը: Դա կատարվում է երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով և նրանց հնարավորություններն ավելի ճիշտ ու լրիվ օգտագործելու միջոցով: Կարևոր է նաև կանխատեսել, թե ինչպիսի հոգեբանական հետևանքների կարող են հանգեցնել ուսուցչական և դաստիարակչական զանազան տեսակի ներգործությունները:
Նախադպրոցական և դպրոցական հոգեբաններն աշխատում են մանկապարտեզներում, հանրակրթական դպրոցներում, վարժարաններում, քոլեջներում, բուհերում, ուսումնական կենտրոններում, կրթության հարցերով զբաղվող մեթոդական և գիտահետազոտական հիմնարկներում:
 

Դատահոգեբանական փորձաքննություն
Դատահոգեբանական փորձաքննությունը քրեական գործընթացում հատուկ հոգեբանական գիտելիքների օգտագործման և կիրառման հիմնական ձևն է: Այն կիրառվում է հոգեպես առողջ ամբաստանյալների, վկաների, տուժվածների նկատմամբ:
Դատահոգեբանական փորձաքննության մասնագետները զբաղվում են հոգեկան գործունեության առանձնահատկությունների հետազոտմամբ, որն անհրաժեշտ է քրեական գործընթացների ճշմարտությունը հաստատտելու համար: Նրանց աշխատանքի մասնավոր կողմն է հանդիսանում դատապարտվածի մոտ հանցագործությունը կատարելու պահին աֆեկտի առկայության ախտորոշումը, նաև վկաների և տուժվածների կողմից դատական գործին վերաբերվող կարևոր հանգամանքների ընկալման, ճշգրիտ տեղեկություններ և ցուցմունքներ տալու ընդունակության ուսումնասիրությանը:
Դատահոգեբանական փորձաքննությունն իրագործվում է միայն մասնագետ հոգեբանների կողմից:
Դատահոգեբանական փորձաքննության մասնագետները կարող են աշխատել Ազգային անվտանգության, Ներքին գործերի, Պաշտպանության նախարարության, ինչպես նաև դատահոգեբանական, դատահոգեբուժական, քրեագիտական, փորձագիտական հատուկ լաբորատորիաներում:
 

Իրավաբանական հոգեբանություն
Իրավաբանական հոգեբանությունն ուսումնասիրում է այն բազմաթիվ ու բարդ հարցերը, որոնք կապված են հանցագործությունների նախապատրաստման, իրագործման, հետաքննությունների, հարցաքննությունների և այս բնագավառում ծագող այլ խնդիրների հետ:
Իրավաբանական հոգեբանության ճյուղերից մեկը դատական հոգեբանությունն է: Այն զբաղվում է դատական պրոցեսի հետ առնչվող հարցերով, որոնք են` քննիչների, դատավորնրի, պետական մեղադրողների և դատապարտյալների մասնագիտական գործունեության հոգեբանական բովանդակությունը, նրանց ընտրության և ուսուցման մեթոդները, հանցագործ անձի ձևավորման ու վարքի հոգեբանական խնդիրները, հանցագործության դրդապատճառները:
Իրավաբանական հոգեբաններն աշխատում են իրավապահ մարմիններում, տարբեր ատյանների դատարաններում:
 

Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Կոլեկտիվի, սոցիալական խմբի կառուցվածքում նրա անդամների սոցիալական դերի, համոզմունքների արժեքային համակարգի, սոցիալ-բարոյական կողմնորոշումների, անհատական որակների մասին անձնային և հասարակական կարծիքներն այն հոգեբանական հիմքերն են, որոնք պայմանավորում են միջանձնային և միջխմբային փոխհարաբերությունների բարդ համակարգի գոյությունը: Ուսուցման և կրթության հիմնախնդիրները տարիներ ի վեր եղել են և մնում են մանկավարժների և հոգեբանների ուշադրության կենտրոնում:
Գիտատեխնիկական առաջընթացը, հասարակության տնտեսական, հոգևոր զարգացումը կրթության առջև նոր պահանջներ են ներկայացնում, մասնավորապես հանրակրթական ուսուցման և դաստիարակության բարեփոխումների տեսանկյունից:
Այսօրվա կրթական համակարգում կարևորվում է հոգեբանների դերը, որոնց անմիջական օգնությունն էլ դպրոցների մանկավարժները կարող են իրականացնել կրթական ծրագրեր, ճիշտ հիմքերի վրա դնել ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունները:
 

Սոցիալական աշատանք
Սոցիալական աշխատանքը սոցիալական հոգեբանության այն բնագավառն է, որը բուռն կերպով զարգացում է ապրում ողջ աշխարհում: Աշխատելով սոցիալական ծառայություն իրականացնող մարմիններում սոցիալական աշխատողները, որոնք տիրապետելով հոգեբանական ամենատարբեր մեթոդների (հոգեշտկման, հոգեկարգավորման, հոգեթերապևտիկ և այլն) օգնում են մարդկանց իրենց հնարավորություններին իրազեկ լինելու և դրանց շրջանակն ընդլայնելու, զարգացնելու, տիրապետելու, դժվարություններին դիմակայելու և դրանք հաղթահարելու գործընթացում: Սոցիալական աշխատողները երկրի սոցիալական քաղաքականության կոնկրետ իրականացնողներն են, որոնց գործունեության ոլորտը շատ մեծ է, նրանք կարող են աշխատել կրթական հաստատություններում, արտադրությունում, առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների համակարգում:

 

Տպել
Яндекс.Метрика
Web hosting sponsored by